Rechtsgebieden

Qudos Advocaten vindt het belangrijk dat u rechtsbijstand krijgt door gespecialiseerde advocaten. Om die reden hebben wij er dan ook voor gekozen ons te beperken tot een aantal rechtsgebieden. Alleen door deze beperking kunnen wij ons specialiseren en onderscheiden binnen de advocatuur.

Personen- en familierecht

mr. Evelien Sijnesael en mr. Valerie de Nooijer zijn bij Qudos Advocaten degenen die zich toeleggen op het personen – en familierecht. Evelien heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding van de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) afgerond. Zij is naast advocaat ook mediator binnen dit rechtsgebied. Valerie heeft enkele jaren op de griffie van de rechtbank gewerkt en heeft het personen -en familierecht ook vanaf de gerechtelijke kant meegemaakt. Dit heeft zeker voordelen in haar baan als advocaat.

Het personen– en familierecht is een zeer ruim en breed rechtsgebied waar onder andere de navolgende facetten onder vallen:

  • Echtscheiding
  • Omgang (verdeling van de zorg– en opvoedingstaken)
  • Gezag
  • Partner– en kinderalimentatie
  • Afstamming
  • Adoptie
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Beëindiging samenleving

Echtscheiding
Een echtscheidingsperiode is een van de moeilijkste periodes in het leven. Het is vergelijkbaar  met een periode van rouw. Ondanks die moeilijke tijd dienen belangrijke beslissingen te worden genomen. Valerie en Evelien helpen u daarbij door u te adviseren, maar ook bij te staan in procedures  bij de rechtbank. Evelien heeft een bijzondere affiniteit met het oplossen van geschillen in overleg en begeleid u dan ook graag en kundig tijdens een mediationtraject.

Samen met u bekijken we welke oplossing voor u het  beste is, of u nu in gemeenschap van goederen, in beperkte gemeenschap of onder huwelijksvoorwaarden gehuwd bent.

Omgang (verdeling van de zorg– en opvoedingstaken)
Goed contact tussen kinderen en beide ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van  kinderen. Wij streven er dan ook naar tot een zo passend mogelijke zorgregeling voor u en uw kinderen te komen. Hierbij kijken wij uitdrukkelijk niet alleen naar uw belang, maar ook naar het belang van uw kind(eren).

Gezag
Gezag betekent dat u samen met uw ex-partner belangrijke beslissingen over de kinderen kunt nemen. U kunt, indien u (mede) met het gezag over de kinderen bent belast, meebeslissen over zaken als school, medische en godsdienstige aangelegenheden. Een goede gezagspositie is voor u dan ook van groot belang. Wij staan u bij indien de gezagsvoorziening geregeld dient te worden of wanneer u problemen ervaart bij de uitoefening van het gezamenlijk gezag dat u met uw (ex-)partner over uw kinderen heeft.

Partner– en kinderalimentatie
Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud die u moet betalen of van uw ex-partner ontvangt. Om een goede bijdrage vast te kunnen stellen is het van belang dat de bijdrage aansluit bij uw behoefte of uw draagkracht. Het kan voorkomen dat er geen draagkracht is voor partneralimentatie en dat het daarom niet mogelijk is een bijdrage vast te stellen. Welke situatie zich ook voordoet, Qudos Advocaten kan deze berekeningen voor u maken, of u nu alimentatie ontvangt of dient te betalen.

Kinderalimentatie is ook een bijdrage van of aan uw ex-partner, maar dan in de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt tot de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Voor deze bijdrage geldt eveneens dat deze dient aan te sluiten bij enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht. Er dient een bijdrage te worden vastgesteld die voldoet aan de wettelijke maatstaven. Daar heeft u als ouders, maar daar hebben vooral de kinderen recht op. Ook op dit punt heeft Qudos Advocaten veel ervaring en kunnen onze advocaten u helpen.

Is er al eens een alimentatie vastgesteld? Er kan sprake zijn van een wijziging van omstandigheden bij u of uw ex-partner waardoor de alimentatie herberekend dient te worden. Hierbij moet u denken aan een situatie waarin uw inkomen (of dat van uw ex-partner) gestegen of gedaald is, de zorgregeling is gewijzigd of vanaf het begin al aan niet aan de wettelijke maatstaven voldoet. Wij beoordelen samen met u of het zinvol is de een verzoek te doen de bijdrage te wijzigen.

Afstamming
Afstamming is de vraag wie de juridisch ouder van een kind is. Dat hoeft niet altijd de verwekker of biologisch ouder te zijn. Juridisch ouder is bijvoorbeeld degene die het kind heeft erkend. Afstamming gaat echter ook over een kind dat geboren is binnen het huwelijk, maar waarvan de gehuwde man niet de verwekker van het kind is. Daarnaast kan in een procedure rondom de afstamming het vaderschap van een kind juridisch worden vastgesteld.

Op dit gebied heeft Evelien ervaring als advocaat van één van de ouders, maar ook als bijzonder curator over minderjarigen. Evelien wordt dan door de rechtbank gevraagd de belangen van het kind te behartigen in een procedure over de afstamming van het kind.

Adoptie
Adoptie bestaat niet alleen uit (inter)landelijke adoptie, maar ook uit bijvoorbeeld stiefouderadoptie. Stiefouderadoptie geeft de partner van de verzorgende ouder de mogelijkheid om juridisch en gezaghebbende ouder te worden over het kind van de verzorgende ouder.

Evelien heeft ruime ervaring op dit bijzondere rechtsgebied.

Huwelijksvermogensrecht
Als partijen gehuwd zijn dan is dat vaak in gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap (voor huwelijken gesloten na 1 januari 2018). In geval van een echtscheiding dient deze gemeenschap te worden ontbonden en verdeeld. Dit noemen we de  boedelscheiding. Hierbij gaat het dan niet alleen om de inboedel, maar ook over de woning,  de bankrekeningen, schulden, enzovoort. Een kwestie die onder professionele begeleiding dient te worden geregeld. Vaak worden bestanddelen vergeten of wordt de boedel op een  zodanige wijze verdeeld dat er later discussies over ontstaan. Het is dan ook verstandig bij de boedelscheiding de hulp in te roepen van een gespecialiseerde advocaat of mediator zoals Valerie of Evelien.

Gehuwden kunnen ook gehuwd zijn onder huwelijksvoorwaarden.  In geval van  een echtscheiding is het van groot belang dat de huwelijksvoorwaarden op een juiste manier  worden afgewikkeld. Het juist afwikkelen van de huwelijksvoorwaarden is vaak een hele puzzel, waarbij het belangrijk is deugdelijke juridische bijstand te krijgen.

Of u nu onder huwelijksvoorwaarden of in gemeenschap van goederen gehuwd bent: Qudos  Advocaten kan u als gespecialiseerde advocaat of mediator bijstaan bij een juiste afwikkeling.

Beëindiging samenleving
Veel mensen die ongehuwd of ongeregistreerd samenwonen denken vaak dat er voor hen niets  te regelen valt als zij uit elkaar zijn. Zij denken vaak niets gemeenschappelijks te hebben. Dit  is echter vrijwel nooit het geval. Ook tussen samenwonenden kan er sprake zijn van een beperkte  gemeenschap van goederen, bijvoorbeeld in geval van een gezamenlijke koopwoning. Vraag  bij het beëindigen van een relatie dan ook altijd om juridisch advies.

Mediation

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij partijen zelf zoeken naar een oplossing voor hun geschillen, in plaats van de rechter te laten beslissen. Onder begeleiding van een goed opgeleide mediator wordt naar een oplossing voor de discussiepunten gezocht waarin partijen zich beiden kunnen vinden. Om tot die oplossing te komen moeten standpunten ter zijde worden geschoven en dienen partijen open te staan voor allerhande oplossingen. Dit wordt bereikt door niet alleen aandacht te besteden aan het geschil zelf, maar ook aan de geschiedenis van de relatie van partijen en hun visie op de toekomst. Vaak is er sprake van een gezamenlijk belang waar partijen samen aan willen werken en waarvoor oplossingen kunnen worden gevonden.

Evelien Sijnesael is mediator. Zij heeft de twee jaar durende opleiding tot specialist echtscheidingsmediator bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars met goed gevolg afgerond. Bij haar kunt u terecht voor een mediationtraject op ieder gebied van het personen –en familierecht. Evelien staat bekend om haar creatieve oplossingen en betrokkenheid bij het emotionele echtscheidingsproces.

Strafrecht

Rivka Davidse, Samantha Van de Voorde, Valerie de Nooijer en Sandra van Steenberge staan al jarenlang naar tevredenheid vele cliënten bij die als verdachte dienen te verschijnen voor de politierechter of de meervoudige strafkamer. Zij werken samen met de cliënt om te strijden voor het beste resultaat. Hiervoor is het van belang dat zij zo snel mogelijk bij de strafzaak worden betrokken. Indien u zich moet melden bij de politie of als een familielid of bekende van u is aangehouden door de politie, schroom dan niet om contact met één van hen op te nemen. Al in dit vroege stadium is het van belang dat de verdachte de juiste rechtsbijstand krijgt.

Rivka en Samantha hebben met goed gevolg de specialisatie strafrecht van het Willem Pompe Instituut afgerond. Zij zijn beiden lid van de Vereniging Nederlandse Strafrechtadvocaten.

Sandra staat naast verdachten ook slachtoffers in het strafproces bij. Zij is lid van de Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds -en Zedenslachtoffers.

WET VGGZ

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een situatie waarin u of een lid van uw familie naar mening van de overheid beschermd moet worden. De officier van justitie of de burgemeester kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank om u of uw familielid te plaatsen in een psychiatrisch ziekenhuis. Uiteraard heeft u dan rechten. Rivka Davidse en Samantha van de Voorde hebben ruime ervaring op dit rechtsgebied en zorgen ervoor dat uw belangen worden behartigd.

Jeugdrecht

Qudos Advocaten is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Zowel Rivka Davidse als Evelien Sijnesael hebben de specialisatieopleiding bij het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Zij hebben een grote affiniteit met dit rechtsgebied. Ook jongeren en kinderen dienen immers verzekerd te zijn van goede rechtsbijstand.

Alle bij Qudos Advocaten werkzame advocaten staan ouders en kinderen bij die te maken hebben met een uithuisplaatsing (al dan niet in de gesloten jeugdzorg), ondertoezichtstelling en voogdij. Zij hebben samen meer dan 30 jaar ervaring op dit rechtsgebied.

Rivka Davidse, Samantha van de Voorde, Valerie de Nooijer en Sandra van Steenberge staan daarnaast jongeren bij die ervan verdacht worden een strafbaar feit te hebben gepleegd. Zij worden door de rechtbank vaak tot advocaat over deze jongeren benoemd. De rechtbank vraagt hen dan de jongeren van rechtsbijstand te verlenen in hun strafzaak. Ook de rechtbank is van mening dat de belangen van deze kinderen door de advocaten van Qudos goed worden behartigd.

Ouders en kinderen die te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel, het Openbaar Ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming zijn bij Qudos Advocaten aan het goede adres om hun belangen te behartigen. Wij maken ons hard voor uw zaak.