Rechtsgebieden

Qudos Advocaten vindt het belangrijk dat u rechtsbijstand krijgt door gespecialiseerde advocaten. Om die reden hebben wij er dan ook voor gekozen ons te beperken tot een aantal rechtsgebieden. Alleen door deze beperking kunnen wij ons specialiseren en onderscheiden binnen de advocatuur.

Personen- en familierecht

Het personen– en familierecht is een zeer ruim en breed rechtsgebied waar onder andere de navolgende facetten onder vallen:

  • Echtscheiding
  • Omgang (verdeling van de zorg– en opvoedingstaken)
  • Gezag
  • Partner– en kinderalimentatie
  • Afstamming
  • Adoptie
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Beëindiging samenleving

Echtscheiding
Een echtscheidingsperiode is een van de moeilijkste periodes in het leven. Het is vergelijkbaar  met een periode van rouw. Ondanks die moeilijke tijd dienen belangrijke beslissingen te worden gemaakt. Qudos Advocaten helpt u daarbij door u bij te staan met advies, maar ook in  procedures en in een mediationtraject. Samen met u bekijken we welke oplossing voor u het  beste is, of u nu in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden gehuwd bent.

Omgang (verdeling van de zorg– en opvoedingstaken)
Goed contact tussen kinderen en beide ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van  Kinderen. Wij streven er dan ook naar tot een zo passend mogelijke zorgregeling voor u te komen. Hierbij kijken wij uitdrukkelijk niet alleen naar uw belang, maar ook naar het belang van uw kind(eren). Dit kan betekenen dat, ondanks algemene regel dat kinderen gebaat zijn bij contact met beide ouders, er geen zorgregeling moet worden vastgesteld. De reden hiervan kan gelegen zijn in bijvoorbeeld de beperkingen van de andere ouder, maar ook door belemmeringen bij het kind zelf.

 Gezag
Gezag betekent dat u samen met de andere partner belangrijke beslissingen over de kinderen kunt nemen. U kunt, indien u (mede) met het gezag over de kinderen bent belast, meebeslissen over zaken als school, medische en godsdienstige aangelegenheden. Een goede gezagssituatie is voor u dan ook van groot belang. Wij staan u bij indien de gezagsvoorziening geregeld dient te worden of wanneer u problemen ervaart bij de uitoefening van het gezamenlijk gezag dat u met uw (ex-)partner over uw kinderen heeft.

 Partner– en kinderalimentatie
Partneralimentatie is een bijdrage die u ontvangt of dient te betalen in de kosten van respectievelijk uw levensonderhoud of het levensonderhoud van uw ex-partner. Hierbij is het van belang dat de bijdrage aansluit bij uw behoefte of uw draagkracht. Qudos Advocaten kan deze berekeningen voor u maken, of u nu alimentatie ontvangt of dient te betalen.

Kinderalimentatie is ook een bijdrage van of aan uw ex-partner, maar dan in de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. Deze onderhoudsplicht duurt tot de kinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Voor deze bijdrage geldt eveneens dat deze dient aan te sluiten bij enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds uw draagkracht. Ook op dit punt heeft Qudos Advocaten veel ervaring en kunnen onze advocaten u bijstaan.

Is er al eens een alimentatie vastgesteld? Even geen zin, maar dan iets van er kan altijd sprake zijn van een wijziging van omstandigheden waardoor de bijdrage herberekend dient te worden. Wij beoordelen samen met u of het zinvol is de een verzoek te doen de bijdrage te wijzigen.

 Afstamming
Afstamming is de vraag wie de jurdisch ouder is van een kind. Juridisch ouder is bijvoorbeeld degene die het kind heeft erkend. Afstamming gaat echter ook over een kind dat geboren is binnen het huwelijk, maar waarvan de gehuwde man niet de verwekker van het kind is. Daarnaast kan in een procedure rondom de afstamming het vaderschap van een kind juridisch worden vastgesteld.

Adoptie
Adoptie bestaat niet alleen uit interlandelijke adoptie, maar ook uit bijvoorbeeld stiefouderadoptie. Stiefouderadoptie geeft de partner van de verzorgende ouder de mogelijkheid om juridisch en gezaghebbende ouder te worden over het kind van de verzorgende ouder.

 Huwelijksvermogensrecht
Als partijen gehuwd zijn dan is dat vaak in gemeenschap van goederen. In geval van een Echtscheiding dient deze gemeenschap te worden ontbonden en verdeeld. Dit noemen we de  boedelscheiding. Hierbij gaat het dan niet alleen om de inboedel, maar ook over de woning,  de bankrekeningen, schulden, enzovoort. Een kwestie die onder professionele begeleiding dient te worden geregeld. Vaak worden bestanddelen vergeten of wordt de boedel op een  zodanige wijze verdeeld dat er later discussies over ontstaan. Het is dan ook verstandig bij de boedelscheiding de hulp in te roepen van een gespecialiseerde advocaat of mediator.

Gehuwden kunnen ook gehuwd zijn onder huwelijksvoorwaarden. Vaak weten de partners   niet meer wat zij in hun huwelijksvoorwaarden hebben afgesproken. Het kan dan voorkomen dat de huwelijksvoorwaarden niet meer up-to-date zijn en aanpassing behoeven. In geval van  een echtscheiding is het van groot belang dat de huwelijksvoorwaarden op een juiste manier  worden afgewikkeld. Het juist afwikkelen van de huwelijksvoorwaarden is vaak een hele puzzel waardoor het onverstandig is dit te doen zonder hulp van een gespecialiseerde advocaat of mediator. Of u nu onder huwelijksvoorwaarden of in gemeenschap van goederen gehuwd bent: Qudos  Advocaten kan u als gespecialiseerde advocaat of mediator bijstaan bij een juiste afwikkeling.

 Beëindiging samenleving
Veel mensen die ongehuwd of ongeregistreerd samenwonen denken vaak dat er voor hen niets  te regelen valt als zij uit elkaar zijn. Zij denken vaak niets gemeenschappelijks te hebben. Dit  is vrijwel nimmer het geval. Ook tussen samenwonenden kan er sprake zijn van een beperkte  gemeenschap van goederen, zeker wanneer er een samenlevingscontract is afgesloten. Vraag  bij het beëindigen van de relatie dan ook altijd om juridisch advies.

Evelien Sijnesael en Samantha van de Voorde kunnen u in deze facetten van het personen- en familierecht bijstaan.

Evelien Sijnesael heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding tot echtscheidingsadvocaat gevolgd en is lid van de Vereniging van Familierecht advocaten en Scheidingsbemiddelaars. Zij kan u bijstaan in een procedure bij de rechtbank of u kunt samen met uw partner bij haar terecht voor een mediationtraject. Zij heeft de opleiding tot scheidingsmediator afgerond.

Mediation

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij partijen zelf zoeken naar een oplossing in plaats van de rechter te laten beslissen. Onder begeleiding van een goed opgeleide mediator wordt naar een oplossing voor het geschil gezocht waarin partijen zich beiden kunnen vinden. Om tot die oplossing te komen moeten standpunten ter zijde worden geschoven en dienen partijen open te staan voor allerhande oplossingen. Dit wordt bereikt door niet alleen aandacht te besteden aan het geschil zelf, maar ook aan de geschiedenis van de relatie van partijen en hun visie op de toekomst. Vaak is er sprake van een gezamenlijk belang waar partijen samen aan willen werken en waar oplossingen rond worden gezocht.

Evelien Sijnesael is mediator. Zij heeft de twee jaar durende opleiding tot specialist echtscheidingsmediator bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars met goed gevolg afgerond. Bij haar kunt u terecht voor een mediationtraject op ieder gebied van het personen –en familierecht.

Strafrecht

Rivka Davidse en Samantha Van de Voorde staan al jarenlang naar tevredenheid van vele cliënten bij die als verdachte dienen te verschijnen voor de politierechter of de meervoudige strafkamer. Zij werken samen met de cliënt om te strijden voor het beste resultaat. Hiervoor is het van belang dat zij zo snel mogelijk bij de strafzaak worden betrokken. Indien u zich moet melden bij de politie of als een familielid of bekende van u is aangehouden door de politie, schroom dan niet om contact met haar op te nemen. Reeds in dit vroege stadium is het van belang dat u de juiste rechtsbijstand krijgt.

WET BOPZ

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een situatie waarin u of een lid van uw familie naar mening van de overheid beschermd moet worden. De officier van justitie of de burgemeester kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank om u of uw familielid te plaatsen in een psychiatrisch ziekenhuis. Uiteraard heeft u dan rechten. Rivka Davidse en Samantha van de Voorde hebben ruime ervaring op dit rechtsgebied en zorgen ervoor dat uw belangen worden behartigd.

Jeugdrecht

Qudos Advocaten is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Zowel Rivka Davidse als Evelien Sijnesael hebben de specialisatieopleiding bij het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Zij hebben een grote affiniteit met dit rechtsgebied. Ook jongeren en kinderen dienen immers verzekerd te zijn van goede rechtsbijstand.

Rivka Davidse en Evelien Sijnesael staan jongeren bij die te maken hebben met een uithuisplaatsing (al dan niet in de gesloten jeugdzorg), ondertoezichtstelling en voogdij. Zij hebben samen 13 jaar ervaring op dit rechtsgebied. Zij worden regelmatig door de rechtbank ingeschakeld om jongeren die uithuisgeplaatst worden in een gesloten instelling bij te staan.

Ook ouders die te maken krijgen met Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming zijn bij Qudos Advocaten aan het goede adres om hun belangen te behartigen. Wij maken ons hard voor uw zaak.

Internationale kinderontvoering

Evelien Sijnesael treedt op voor ouders wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering. Het komt regelmatig voor dat een van de ouders een kind meeneemt naar het buitenland waardoor er sprake is van internationale kinderontvoering. Wanneer het kind naar Nederland is ontvoerd kan Evelien Sijnesael u bijstaan bij de teruggeleidingsprocedure. In geval van ontvoering naar het buitenland kan zij u adviseren over de te nemen stappen en de benodigde procedures in Nederland voor u starten.