Algemene voorwaarden

Op alle verstrekte opdrachten aan Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het ondertekenen van de overeenkomst tot opdracht geeft u aan dat u kennis zult nemen van de algemene voorwaarden van ons kantoor en dat u deze accepteert. Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Uiteraard kunt u een afschrift van de algemene voorwaarden opvragen bij ons kantoor.

Artikel 1 Qudos Advocaten en Qudos Zeeuws – Vlaanderen

De praktijk van Qudos Advocaten wordt uitgevoerd in de vorm van een maatschap. Qudos Advocaten betreft de maatschap, de maatschapslieden en de in dienst van de maatschap werkende advocaten en medewerkers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Qudos Zeeuws – Vlaanderen is een eenmanszaak en betreft de advocaat en de in dienst van de eenmanszaak werkende advocaten en medewerkers.

Artikel 2 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten (ook aanvullende -en vervolgopdrachten waarvoor niet opnieuw een overeenkomst tot opdracht is ondertekend, zoals bijvoorbeeld een hoger beroep na een zaak in eerste aanleg) en diensten van Qudos Advocaten /Qudos Zeeuws – Vlaanderen en zijn eveneens van toepassing op de Stichting Beheer Derdengelden DoS Advocaten en de in dienst zijnde bestuurders van de Stichting Beheer Derdengelden DoS Advocaten. Zij zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden, opdrachten (ook aanvullende -en vervolgopdrachten waarvoor niet opnieuw overeenkomst tot opdracht is ondertekend) en diensten uitgevoerd door de voor Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen werkzame (al dan niet in het kader van een arbeidsovereenkomst) medewerkers.

Artikel 3 Opdracht

Alle opdrachten (mondeling of schriftelijk overeengekomen) worden aanvaard door de maatschap Qudos Advocaten of door de eenmanszaak Qudos Zeeuws – Vlaanderen. Een opdracht komt pas tot stand door aanvaarding ervan door de maatschap of de eenmanszaak. De opdracht zal zoveel als mogelijk worden uitgevoerd door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.  Qudos Advocaten /Qudos Zeeuws – Vlaanderen is vrij een regeling te treffen met betrekking tot waarneming en vervanging. Alle opdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van de hiervoor gestelde regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Qudos Advocaten en Qudos Zeeuws – Vlaanderen hebben een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is als zodanig enkel uitsluitend gebonden indien de advocaten de opdracht gezamenlijk aanvaarden en daardoor alle advocaten als gecontracteerde advocaten gelden. Die aanvaarding blijkt uit een door alle advocaten gezamenlijk ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel uit een schriftelijke ondertekende volmacht met die strekking.

Artikel 4 Inspanningsverbintenis

Op Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen rust een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat van Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen geen resultaat kan worden verwacht voor de verrichte werkzaamheden en de verleende diensten. Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen zal bij uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 5 (Beperking) aansprakelijkheid

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever  uit, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws  – Vlaanderen. Voor het geval waarin Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen toch aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever of derden dan wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheid in het voorkomende geval wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.. Indien de beroepsaansprakelijkheid niet voor betaling van de schade zorg draagt dan is de schade beperkt tot het bedrag gelijk aan de door de opdrachtgever in dat dossier betaalde declaraties met een maximum van 10.000,-.

Hetgeen hiervoor is bepaald geldt tevens wanneer Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen optreedt in een andere hoedanigheid dan advocaat, bijvoorbeeld als mediator, bijzonder curator, en dergelijke.

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen sluiten iedere aansprakelijkheid voor handelen van ingeschakelde derden uit.

Iedere aansprakelijkheid van Qudos Advocaten / Qudos Advocaten vervalt wanneer niet binnen zes maanden na het ontstaan van de schade een schriftelijk en met stukken onderbouwd verzoek tot schadevergoeding schriftelijk bij Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen is ingediend.

Artikel 6 Inschakelen van derden

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen is gerechtigd tot het inschakelen van derden, waarbij de grootste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de dienstverlening/gedragingen (of eventuele tekortkomingen daarin) van deze derde. Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen is gerechtigd de aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derde voor de opdrachtgever te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient alle door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen gewenste bescheiden en gegevens tijdig in de door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen gewenste vorm aan te leveren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie die aan Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen wordt verstrekt. Indien de gewenste gegevens niet, niet tijdig of niet in de door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen gewenste vorm worden ontvangen dan kan dit tot opschorting van de opdracht aan de zijde van Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen leiden. Voor de eventueel daar uit voortvloeiende schade is Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

Artikel 8 Honorarium en kosten

Voor de uitvoerig van de overeenkomst is, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, de opdrachtgever aan Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen verschuldigd het honorarium dat zal worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief inclusief BTW, vermeerderd met de BTW (21%) en kantoorkosten (6%). Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met de verschotten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend griffierechten, deurwaarderskosten, leges, kosten van de door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen ingeschakelde derden en reis- en verblijfskosten.

De uurtarieven zijn, behoudens schriftelijk overeengekomen uitzonderingen:

– mr. Rivka Davidse € 225,- inclusief BTW;

– mr. Valerie de Nooijer € 200,- inclusief BTW;

– mr. Evelien Sijnesael € 230,- exclusief BTW en kantoorkosten;

– mr. Sandra van Steenberge € 200,- inclusief BTW;

– mr. Samantha van de Voorde € 225,- inclusief BTW.

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht door toezending van een declaratie.

Het staat Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen vrij een voorschot te vragen voor de werkzaamheden. Pas na betaling van het voorschot zal Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen de werkzaamheden aanvangen. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of op initiatief van Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen zoveel eerder als gewenst.

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen behoudt zich het recht voor de uurtarieven per 1 januari van ieder jaar te indexeren. De indexering bedraagt het percentage gelijk aan de indexering van de kinder- en partneralimentatie.

Artikel 9 Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen zullen onderzoeken of de opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (hierna: toevoeging) door het aanvragen hiervan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever voor een toevoeging in aanmerking komt dient hij/zij de op te leggen eigen bijdrage aan Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen te voldoen. Pas na ontvangst van betaling van de nota voor de eigen bijdrage zal Qudos Advvocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren.

De opdrachtgever kan een korting verkrijgen op de eigen bijdrage door te zorgen voor een doorverwijzing van het Juridisch Loket. Opdrachtgever is verplicht deze doorverwijzing te vragen binnen vijf dagen na aanvaarding van de opdracht door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen bij gebreke waarvan de toevoeging zonder doorverwijzing wordt aangevraagd.

Het in artikel 8 van deze algemene voorwaarden vermelde met betrekking tot de verschotten en overige kosten gelden ook voor de opdrachtgever die in aanmerking komt voor een toevoeging.

Mocht de toevoegingsaanvraag worden afgewezen dan worden de werkzaamheden voortgezet en worden gefactureerd op basis van het uurtarief dat door de desbetreffende advocaat wordt gehanteerd (zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden).

Indien de toevoeging na afloop van de werkzaamheden wordt ingetrokken op grond van een positief resultaat zoals vermeld in de Wet op de Rechtsbijstand dan zullen de werkzaamheden alsnog aan de opdrachtgever worden gedeclareerd op basis zoals vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Indien bij de definitieve vaststelling van de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht op een toevoeging bestaat dan zullen de gewerkte uren alsnog conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden worden gedeclareerd. De declaratie zal worden verminderd met de reeds betaalde eigen bijdrage.

Artikel 10 Betalingen

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden, zonder opschorting of verrekening, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen de wettelijke rente over het volledige gefactureerde bedrag verschuldigd.

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, te staken of de overeenkomst tot opdracht te beëindigen indien (tijdige) betaling van de facturen uitblijft. Dit geldt ook voor zaken waarin wordt gewerkt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen kan dit doen zonder ingebrekestelling of sommatie en tot het moment waarop de facturen volledig betaald zijn. De eventuele gevolgen van het opschorten, staken of beëindigen van de opdracht komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen  is gerechtigd tot het incasseren van de niet betaalde facturen door inschakeling van een deurwaarder. De (buiten) gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever de opdracht met Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws Vlaanderen om welke reden dan ook beëindigd is de opdrachtgever verplicht de gewerkte uren en de verschotten en kosten voor griffierechten die tot dan toe zijn gemaakt te vergoeden binnen acht dagen na ontvangst van de door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen gemaakte einddeclaratie.

Artikel 11 Derdengelden

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen maken geen gebruik van een derdengeldenrekening en/of Stichting Beheer Derdengelden.

Artikel 12 Beëindigen van de opdracht

Ieder der partijen kan de overeenkomst tot opdracht mondeling of schriftelijk en indien gewenst met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. De opdrachtgever dient het honorarium en de bijkomende kosten tot het moment van opzegging aan Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen te voldoen.

Artikel 13 Bewaartermijn

Na het beëindigen van de inhoudelijke werkzaamheden wordt het procesdossier door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen gedurende vijf jaren bewaard in het archief van Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen, behoudens de strafdossiers. Deze worden direct na beëindiging van de opdracht retour gezonden aan de rechtbank.  Na ommekomst van voorvermelde termijn is Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, gerechtigd tot vernietiging van het dossier.

Artikel 14 Publiciteit

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen is, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten, in het kader van de belangenbehartiging van de opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever medewerking te verlenen aan het geven van publiciteit om de betreffende zaak. Ook na beëindiging bestaat voor Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen deze bevoegdheid, maar dan na overleg met de opdrachtgever. Eventuele schade die hierdoor ontstaat valt niet onder de aansprakelijkheid van Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen.

Artikel 15 Privacy

Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen hecht aan de privacy van de opdrachtgever. Opdrachtgever kan op de website www.qudosadvocaten.nl het privacy statement lezen.

Artikel 16 Wijziging/vernietiging van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen worden gewijzigd. Indien de algemene voorwaarden wijzigen dan gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de website www.qudosadvocaten.nl gepubliceerd zijn. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig vernietigd zijn dan heeft deze vernietiging geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

De opdrachtgever dient zich er zelf van te vergewissen of bepalingen eventueel gewijzigd of vernietigd zijn.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten tussen Qudos Advocaten / Qudos Zeeuws – Vlaanderen en opdrachtgever is de Nederlandse rechter bevoegd van een geschil kennis te nemen. Het geschil dient steeds voorgelegd te worden aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.